Как молиться во время эпидемий

Будьте здоровы и храни Бог вас и ваших близких.

Тропарь, глас 2

Во гне́ве Твое́м, Бо́же, помяни́ щедро́ты Твоя́, прах бо и пе́пел есмы́, и не я́ростию Твое́ю обличи́ нас, да не поги́бнем до конца́, но пощади́ ду́ши на́ша, я́ко еди́н Милосе́рд.

Богородичен

Засту́пнице усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, и всем твори́ши спасти́ся, в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим. Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице, и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими, предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем, пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми, и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя, избавле́ния всех зол, всем поле́зная да́руй, и вся спаси́, Богоро́дице Де́во: Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 7

Боле́зни а́довы обыдо́ша нас, и покры́ нас сень сме́ртная, и я́ко воск от огня́, дни́е на́ши та́ют от лица́ гне́ва Твоего́, Го́споди: но я́ко Щедр, во гне́ве ми́лости помяни́ и пощади́ люде́й Твои́х, да жи́ви су́ще в покая́нии сла́вим Тя, еди́наго Человеколю́бца.

Молитва

Го́споди Бо́же на́ш! Услы́ши с высоты́ свята́го Твоего́ Престо́ла на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в Твои́х, бла́гость Твою́ греха́ми свои́ми прогне́вавших и милосе́рдие Твое́ удали́вших, и не взыску́й с рабо́в Твои́х, но отврати́ стра́шный гне́в Тво́й, справедли́во на́с пости́гший, прекрати́ па́губное наказа́ние, удали́ стра́шный ме́ч Тво́й, неви́димо и безвре́менно на́с поража́ющий, и пощади́ несча́стных и сла́бых рабо́в Твои́х, и не обрека́й на сме́рть души́ на́ши, в покая́нии прибега́ющих с истомле́нным се́рдцем и со слеза́ми к Тебе́, Бо́гу Милосе́рдому, мольба́м внима́ющему и переме́ну подаю́щему. И́бо Тебе́ принадлежи́т ми́лость и спасе́ние, Бо́же на́ш, и Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва во время губительного поветрия и смерносныя заразы

Бо́же Вели́кий и Вы́шний, Благоутро́бный и Человеколюби́вый Влады́ко, услы́ши нас недосто́йных рабо́в Твои́х, во мно́жестве ми́лости Твоея́ и низпосли́ нам по́мощь Твою́ во вре́мя наше́ствия боле́зни губи́тельныя на род челове́ческий, Твое́ю Кро́вию иску́пленный.
Ве́мы Го́споди, яко согреши́хом пред Лице́м Твои́м и грехо́м на́шим несть числа́. Но умилосе́рдися и отврати́ от нас гнев Твой пра́ведный на ны дви́жимый. Не прогне́вайся на ны зело́, Ты бо рекл еси́, яко ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся. Приими́ ны́не и на́ше покая́ние, сле́зы и смире́нныя моли́твы возноси́мыя из глубины́ серде́ц на́ших пред святы́м олтаре́м Твои́м.
О́тче щедро́т, Бо́же вся́кого утеше́ния, укрепи́ ны моли́твами Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона, святителя Луки, исповедника Кры́мскаго, святы́х враче́й и цели́телей на́ших: Ага́пита, Дамиа́на, Ипа́тия Пече́рских и Все́х святы́х земли́ на́шея и прекрати́ боле́зненное пове́трие и отжени́ от нас вся́кую боле́знь и не́мощь, да изба́вльшеся от вся́кия напа́сти Руко́ю Твое́ю кре́пкою, порабо́таем Ти со вся́ким благодаре́нием. Да я́ко и ны́не причаща́ющеся Твоего́ неизглаго́ланнаго Человеколю́бия, пое́м и сла́вим Тя, Творя́щаго вели́кая и чу́дная, сла́вная же и изря́дная.
Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прошение на сугубой ектении

Милостивно призри, Господи, на недуги и болезни людей Твоих, и умилосердися, мы бо в покаянии Тебе исповедающеся зовем, скоро услыши нас и помилуй.
Еще́ мо́лимся, о е́же прия́ти Бо́гу покая́ние нас, гре́шных рабо́в Свои́х, и очи́стити нас от грехо́в на́ших, и беззако́ния на́ша отъя́ти от нас; рце́м вси: Го́споди, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.
Еще́ мо́лимся Тебе́, Го́споду Бо́гу на́шему, о е́же яви́ти нам ми́лости Своя́ вели́кия и уста́вити боле́зненное пове́трие сие́, неду́гующих же исцели́ти и здра́вие пода́ти; мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

* * *

Молитва Богородице перед иконой Ея, именуемой «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных (имена), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святому Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва великомученику и целителю Пантелеимону

Святы́й великому́чениче и целе́бниче Пантелеи́моне! Моли́ Бо́га о нас и не допусти́ до́лее остава́ться в нас тем боле́зням, ко́ими боли́м душе́ю и те́лом! Исцели́ те я́звы и стру́пы ко́и причине́ны нам страстя́ми на́шими. Боли́м мы ле́ностию и расслабле́нием — исцели́ ны. Боли́м влече́нием и пристра́стием к земны́м предме́там — исцели́ ны. Боли́м, о святы́й Пантелеи́моне! Боли́м забы́вчивостию: о де́ле спасе́ния, о на́ших греха́х и не́мощах, о на́ших обя́занностях — исцели́ ны. Боли́м злопомне́нием, гневли́востию, ненави́стничеством — исцели́, о целе́бниче Свя́то-Афо́нский и всеми́рный. Боли́м за́вистью, го́рдостью, надме́нностью, превозноше́нием, при всей ску́дости и непотре́бстве — исцели́ ны. Боли́м мно́гими и ра́зными припа́дками плотоуго́дия: чревоизли́шеством, невозде́ржностию, многояде́нием, сластолю́бием — исцели́ ны. Боли́м сонли́востью, многосло́вием, праздносло́вием, осу́дливостью — исцели́ ны, о святы́й Пантелеи́моне! Боля́т на́ши о́чи грехо́вными воззре́ниями, боля́т на́ши у́ши слу́шанием пустосло́вия, злоре́чия, наве́тов — исцели́ ны. Боля́т ру́ки нерасположе́нием к моли́твенному воздея́нию и к подая́нию ми́лостыни — исцели́ ны. Боля́т на́ши но́ги нежела́нием поспе́шно идти́ в храм Госпо́день и стремле́нием к хожде́ниям по сто́гнам и к посеще́ниям домо́в мирски́х — исцели́ ны. Боли́т, зело́ боли́т язы́к наш, уста́ на́ши: пустосло́вием, праздносло́вием, злоре́чием, отвраща́ясь от молитвосло́вий и славосло́вий, или́ произнося́ их небре́жно, рассе́янно, без внима́ния, без поня́тия — исцели́ ны, о ми́лостиве! От главы́ до ног боли́м мы: боли́т в нас ра́зум непоня́тливостию, неразу́мностию и безу́мием; боли́т в нас во́ля, отвраща́ясь от святы́х заня́тий и стремя́сь к дела́м вре́дным и богопроти́вным; боли́т в нас па́мять, забыва́я на́ши прегреше́ния и содержа́ в себе́ неутра́тно согреше́ния и оскорбле́ния бли́жних на́ших; боли́т в нас воображе́ние, не уме́я и не жела́я жи́во предста́вить нам нашу́ смерть, ве́чную му́ку гре́шных, блага́ Ца́рствия Небе́сного, Бо́жий гнев, кре́стные страда́ния Христо́вы, Его́ распя́тие — исцели́ ны, о святы́й Пантелеи́моне! Все в нас боли́т. Немощству́ет и душа́ на́ша вся со все́ми ее́ си́лами и спосо́бностями. Немощству́ет и те́ло на́ше все со все́ми его́ чле́нами. Исцели́ ны, о святы́й Пантелеи́моне, Целе́бниче безме́здный и любвеоби́льный Врачева́тель, слуга́ Пресвяты́я Богоро́дицы, и не оста́вь на́ше окая́нство в толи́цех неду́гах и в толи́цей не́мощи: да исцели́сь твое́ю благода́тию, просла́влю Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Пресвяту́ю Богоро́дицу, тебе́ на служе́ние боля́щим посыла́ющую, и возблагодарю́ твою́, о святы́й Пантелеи́моне, цельбоно́сную святы́ню во ве́ки. Ами́нь.
« Как быть, если тебя хотят соблазнить?
Что происходит во время Херувимской песни »
  • +7

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.